సింధూరం

Home>> Telugu>> సాహిత్యం >> సింధూరం
సింధూరం
సింధూరం
by
80
About Book

బతుకులేని మెతుకులేని

బక్క జీవిని పనికిపెట్టి

ఒక్క తీరుగ లెక్కజెప్పని

పనిగంటలు పెంచుకుంటూ

పగలు రేయి వేళగాంచక

'కని' పెంచిన వస్తు జాలం

మెరుగు మెరుపుతో

ఉరుకు పరుగుతో

మహా వేగపు అమ్మకాలతో

పెరిగిన తొలి పెట్టుబడులు

వాస్తవంలో ఒక్క భాగం

లిలిలి

భూ జాతను కొల్లగొట్టి

సముద్రపోడలు దోచుకొచ్చి

సమస్త ఆస్తులు పెళ్ళగించి

అరగదీసి కరగదీసి

కమ్మించిన పెట్టుబడితో

అల్లుకున్న నాటి కోటలే

కొత్త సమాజ వ్యవస్థ రూపం

లిలిలి

 

Title సింధూరం
Language:
Telugu
Publisher:
prajasakti book house
Similar books