‘గ్రేట్‌’ అలెగ్జాండర్‌

 100

పేజీలు : 96
అలెగ్జాండర్‌కు ప్రపంచాన్ని జయించాలనే కోరిక రూపొందించిన నేపథ్యం, అందుకు అతడిలోని సాహస పరాక్రమాలు, కఠోర సాధన, తన సైనికులను ఆత్మీయులుగా భావించి తనతో నడిపే విధానం, అతడు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు, కష్టాలు, అలెగ్జాండర్‌ సాహసాన్ని పరిగణించి అతడి పంచన చేరే రాజులను అతడు గౌరవించిన విధానం, పరాజిత రాజుల అంత్ణపుర స్త్రీల పట్ల అతడి గౌరవ భావం. అయితే శతృవుల పట్ల అతడి క్రూరత్వం మొదలగు ఎన్నో విషయాలు ఈ పుస్తకంలో రచయిత మనకు అందించారు. అలెగ్జాండర్‌ గావించిన జైత్రయాత్రలకు, వాటికి గురైన పలు దేశాలకు ఆయన మనల్ని తనతోపాటే తీసుకెళతారు.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “‘గ్రేట్‌’ అలెగ్జాండర్‌”

Your email address will not be published. Required fields are marked *