వెలిగించు వివేక జ్యోతి

 70

''తప్పైన చూడకుండా చోద్యం
మార్పుకై చేయి సాహితీ సేద్యం
సుకవికి ఏదైనా సాధ్యం''
ఆధునిక జీవనంలో సుఖంగా మెలగడానికి, సరదాగా కాసేపు నవ్వుకోవడానికి, బాధలనుంచి మేల్కొలపడానికి ఈ కవితలు ఎంతగానో
ఉపయోగపడతాయి. ఈ విషయాన్ని చదివిన తర్వాత మీరే చెబుతారు, నలుగురిని చదివిస్తారు.

Description


– జ్యోతి శ్రీనివాసరావు
పేజీలు : 56
వెల : 70/-

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “వెలిగించు వివేక జ్యోతి”

Your email address will not be published. Required fields are marked *