అండమాన్‌ జైలులో స్వాతంత్య్ర వీరులు

60.00

పేజీలు : 128
అండమాన్‌ జైలు అంటేనే వళ్ళు జలదరిస్తుంది. దయా దాక్షిణ్యాలు లేవు, మానవత అనేది మచ్చుకైనా ఉండదు. అలా హింసించేవారు బ్రిటిషు పాలకులు. ఆనాడు అండమాను జైలు స్థితిని స్వయంగా అనుభవించాడు సుధాంశుదాసు. చివరకు తనూ, తన సహచరులూ బ్రతికి బైటపడ్డారు. కాని, తన అనుభవాలు ఇతరులకు పంచాలి, వారికి మార్గదర్శకం గావాలి ఈ దృష్టిలో ఈ అనుభవాలను రాశాడు.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “అండమాన్‌ జైలులో స్వాతంత్య్ర వీరులు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *