చరిత్ర మరచిన విజ్ఞానులు

100.00

పేజీలు : 104
మానవ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. భూమి చిరునవ్వు ఒక పొడుపు కథలాంటిది. చరిత్ర నిశ్శబ్ద గమనంలో ఎందరో బలియైపోయారు. తమ జీవితాలను పూర్తిగా పరిశోధనలకు అర్పించేసినవారు.. వాటి ఫలితాలను చూడకనే గతించిపోయారు. అలాంటి శాస్త్రజ్ఞుల గురించి ఈ పుస్తకం వివరిస్తోంది.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “చరిత్ర మరచిన విజ్ఞానులు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *