దార్శనికుడు గురజాడ

30.00

పేజీలు : 80
మరులు ప్రేమని మది దలంచకు,
మరులు మరలును వయసు తోడనె,
మాయ, మర్మములేని నేస్తము
మగువలకు మగవారి కొక్కటె
బ్రతుకు సుకముకు రాజమార్గము,
ప్రేమ నిచ్చిన ప్రేమ వచ్చును,
ప్రేమ నిలిపిన ప్రేమ నిలుచును
– గురజాడ

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “దార్శనికుడు గురజాడ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *