నల్లగుర్రం

32.00

పేజీలు : 40
ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన రచయిత్రి అన్నా సెవెల్‌ 1877లో ఈ పుస్తకం రాశారు. ఏడేళ్ళపాటు గుర్రాలను గురించి విపరీతంగా పరిశీలించిన తర్వాత ఆమె ఈ రచన పూర్తి చేశారు. 1877లో అంటే దాదాపు 120 ఏళ్ళ క్రిందటి నవల ఇది. అప్పుడు ప్రయాణ సౌకర్యాలు ఇంత ఎక్కువగా వుండేవి కావు. గుర్రాలమీదే వెళ్ళేవారు. అన్నా సెవెల్‌ మాత్రం ఒక గుర్రం తనకథ చెప్పుకున్నట్లుగా దీన్ని రచించారు.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “నల్లగుర్రం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *