పోతులూరి వీరబ్రహ్మం తాత్త్వికత – తులనాత్మకత

40.00

పేజీలు : 48
తరతమ భేదాలు లేని, నిజాయితీ అధ్యాత్మికతలను తాత్త్వికతగా నిరూపించుకున్న గురువు బ్రహ్మంగారు. స్వయానా తన కడుపున పుట్టిన బిడ్డల కంటే మిన్నగా శిష్యులను చూశారు. – కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి పోతులూరి వీరబ్రహ్మంగారు భక్తి జ్ఞాన మార్గంలోకి ప్రజలను మళ్ళించడానికి సాంఖ్య, చార్వాక, బౌద్ధ సూత్రాలను కూడా ప్రతిపాదించాడు. – కె. నాగేశ్వరాచారి

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “పోతులూరి వీరబ్రహ్మం తాత్త్వికత – తులనాత్మకత”

Your email address will not be published. Required fields are marked *