ప్రాక్టికల్‌ ఇంగ్లీష్‌ – జనరల్‌ గ్రామర్‌

220.00

పేజీలు : 304
Ellipses అంటే ఏమిటి?
Partives అని వేటినంటారు?
Ing – Nouns వాడకం ఎలా?
one – way traffic, grey – haired people మొదలైన పద సమూహాల వ్యాకరణ విశేషాలేమిటి?
Informal English వాడుకలో మెళకువలేమిటి? ఇలాంటివే మరెన్నో విశేషాలను వివరించే ప్రాక్టికల్‌ ఇంగ్లీష్‌
వ్యక్తి జీవితంలో గ్రామర్‌ను మరోకోణంలో ఆవిష్కరించటానికి చేసిన చిరు ప్రయత్నమే ఇది.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ప్రాక్టికల్‌ ఇంగ్లీష్‌ – జనరల్‌ గ్రామర్‌”

Your email address will not be published. Required fields are marked *