భారతీయ తత్వశాస్త్రంలో భావవాదం, భౌతికవాదం

60.00

పేజీలు : 174
ఈనాటి మన తాత్విక అవసరాల కోణం నుంచి మన తాత్విక సంప్రదాయాలను విశ్లేషించడమే ఈ రచన ఉద్దేశ్యం. లౌకికతత్వం, హేతువాదం, శాస్త్రీయ దృష్టి అన్నవే నేటి ఆ అవసరాలు. ఈనాడు మనం దేన్నైతే ఎదుర్కొని పోరాడుతున్నామో దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడేందుకు మన తాత్వికులలో ఒక భాగం అమూల్యమైన సూచనలు అందజేశారు. వాటిని మనం పూర్తి ఆమోదంతోనూ, జాతీయ గర్వంతోనూ పెంపొందించవచ్చు. భారతీయ తాత్విక సంప్రదాయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే సాధారణ సూత్రీకరణలను అధిగమించాలి. తాత్విక దృక్పథంలో ఏది సజీవమో, ఏది నిర్జీవమో విచక్షణతో విడదీయాలి. – దేవీప్రసాద్‌ చటోపాధ్యాయ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “భారతీయ తత్వశాస్త్రంలో భావవాదం, భౌతికవాదం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *