మనతరం ప్రజాస్వరం సి.వి

200.00

పేజీలు : 296
‘దేశాన్ని అమావాస్య ఆవహించింది
అధికారం అవినీతికి దారితీసింది
హద్దూపద్దూలేని నిరంకుశాధికారం
అంతూపంతూ లేని అవినీతికి మార్గం వేసింది’

‘ఈ బాధల గాధల భయంకరకాళ రాత్రి అంతమౌతుంది
మోడువారిన నీ ఎడారి బతుకు తిరిగి పల్లవిస్తుంది
కారుచీకటిలో నుండి కాంతి రేఖ ఉదయించి తీరుతుంది.
– సి.వి

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “మనతరం ప్రజాస్వరం సి.వి”

Your email address will not be published. Required fields are marked *