మహానటుడు మానవతావాది చార్లీ చాప్లిన్‌

35.00

పేజీలు : 51
హాస్యం నవ్వులాగా విశ్వజనీనం. కంటినీరు లాగ సర్వసామాన్యం. వెకిలినవ్వు హాస్యం కాదు. జీవితం సుఖదుఃఖాల సమ్మేళనం, పెళ్లి సుఖాన్ని కలిగిస్తే మరణం దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది. ఆ దుఃఖాన్ని అపహసించి కష్టాలను ఎదిరించి నిలవడం ధీరోదాత్తుని లక్షణం.
Here was a caeser! when comes such another అని అంటాడు యాంటోని షేక్‌స్పియర్‌ జూలియస్‌ సీజర్‌లో. చార్లీచాప్లిన్‌ లాంటి మహామనిషి తిరిగి ఎప్పుడు జన్మిన్తాడో?

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “మహానటుడు మానవతావాది చార్లీ చాప్లిన్‌”

Your email address will not be published. Required fields are marked *