మార్కి ్సస్టు మహా నేతల రచనల్లో వ్యవసాయ సమస్య

60.00

పేజీలు : 64
వ్యవసాయ సమస్యను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రత్యేకించి కౌలు, వ్యవసాయంలో పెట్టుబడిదారీ విధానం అభివృద్ధిని తెలుసుకోవడానికి ఈ చిన్న పుస్తకం దోహద పడుతుంది. మార్క్‌ ్స, ఆయన అనంతర మార్కి ్సస్టు నేతలు ఈ సమస్యలపై చెప్పిన విషయాలన్నింటిని నేరుగా తెలుసుకోవడానికి ఇది ప్రత్యామ్నాయం కానప్పటికీ, స్థూలంగా ఒక అవగాహనకు రావడానికి, ఆ తర్వాత అసలు రచనలను అధ్యయనం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “మార్కి ్సస్టు మహా నేతల రచనల్లో వ్యవసాయ సమస్య”

Your email address will not be published. Required fields are marked *