విజ్ఞాన వీచికలు

70.00

పేజీలు : 168
రకరకాల పరీక్షనాళికలు, సలసల కాగుతున్న రంగు రంగుల ద్రవాలు, ఎన్నో విధాలైన ఉప్పులు, పొడవాటి గడ్డాలతో కనబడే ముసలి విజ్ఞానులు, పట్‌పట్‌.. పటార్‌.. అనే శబ్దాలు – ఇవేనా రసాయనశాస్త్రం అంటే? రసాయనశాస్త్రం పరిశోధనాశాలలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉండలేదు. అది మన వంటగదిలోని ఉప్పులోనూ, చక్కెరలోనూ కూడా ఉంది. వాస్తవానికి వంటగది కూడా ఒక ప్రయోగశాలే! ఇదిగో, ఈ పుస్తకంలో మనం సుదీర్ఘకాలంగా చరిత్రకెక్కిన రసాయనశాస్త్ర వేడుకలు, అంశాలు, బిందువులను చూడవచ్చు.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “విజ్ఞాన వీచికలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *