విశ్వమాత

40.00

పేజీలు : 48
* మనం బ్రహ్మ సంతానమా?
* ఆర్యుల ఆగమనం అనే విషయం వాస్తవమేనా?
* మానవజాతిని తెల్లవారనీ, నల్లవారనీ, ఆసియా జాతివారనీ విభజిస్తున్నారు కదా! ఇది శాస్త్రబద్ధమేనా?
ఇలాంటి అనేక ప్రశ్నలకు ఆధునిక జన్యుశాస్త్ర పరిశోధనలు జవాబులు కనుగొన్నాయి.

Out of stock

SKU: మానవ జాతి చరిత్ర Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “విశ్వమాత”

Your email address will not be published. Required fields are marked *