స్త్రీ ఎందుకు బానిసైంది..?

50.00

పేజీలు : 56
ఈ పుస్తకంలో ఉన్న విషయాలు ఇంత వరకు మన సమాజంలో నెలకొన్న అనేక అభిప్రాయాలను, భావాలను తిరస్కరిస్తాయి. మామూలుగా సామాజిక నియమాలని, నైతిక విలువలని, సదాచారాలని, మత విధానాలని, శాస్త్రాలని పరిగణించే విశ్వాసాలను ఈ పుస్తకం తుత్తునియలు చేస్తుంది. వాటికి పూర్తిగా విరుద్ధమయిన విషయాలను ప్రతిపాదిస్తుంది.

Out of stock

Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “స్త్రీ ఎందుకు బానిసైంది..?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *