3 కోరికలు

40.00

పేజీలు : 40
ఇందులో సంయుక్త అక్షరాలు తక్కువగా ఉపయోగించడం జరిగింది. విద్యార్థులు ఇతరుల సహకారం లేకుండా సొంతంగా చదువుకోవడానికి వీలుగా ఇవి తయారు చేయడం జరిగింది. ఇందులో తీసుకున్నటువంటి కథావస్తువులు. భాష కూడా విద్యార్థుల స్థాయిని దృష్టిలో ఉంచుకొని జాగ్రత్తగా ఎన్నుకొన్నవే. ఇప్పుడిప్పుడే చదువు నేర్చుకుంటున్న వారికి ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. తెలుగులో రెండవతరగతి లోపు బాలబాలికల కొరకు సాహిత్యం చాలా తక్కువగా వస్తూ ఉంది. ఆ కొరతను తీర్చడానికే ఈ ప్రయత్నం. నా ప్రయత్నాన్ని ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “3 కోరికలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *