ఉద్యమం జీవితం ఓ కమ్యూనిస్టు జ్ఞాపకాలు

180.00

పేజీలు : 188
ప్రజాసేవకు అంకితమైన వారు కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంలో కృషి చేసినవారు అనేక మంది తమ జ్ఞాపకాల్ని భవిష్యత్‌ తరాలకు అందించకుండానే గతించారు. ఇంకా మిగిలివున్న వారైనా అందించడం అవసరం. జ్ఞాపకాలు రాయడమంటే స్వోత్కర్ష అవుతుందని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జ్ఞాపకాలకు పరిమితులు చాలా వుండవచ్చు. ఆత్మాశ్రయతత్వ ప్రమాదముండవచ్చు. అయినా చరిత్ర రచనకు జ్ఞాపకాల రచనలు ఒక ముఖ్య వనరు. సర్సింహయ్యగారి జ్ఞాపకాలు నూతన తరానికి ఉత్తేజాన్నివ్వడమే కాకుండా కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ చరిత్ర రచనకు ఎంతో ఉపకరిస్తాయి.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ఉద్యమం జీవితం ఓ కమ్యూనిస్టు జ్ఞాపకాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *