కన్యాశుల్కం

150.00

పేజీలు : 240
”మాట్లాడినట్టే సరిగ్గా రాయడం కూడా ఎవరికి సాధ్యం? అధవా రాసినప్పటికీ అందులో ఏమి పస వుంటుంది?” అనే వారికి కన్యాశుల్కంలోని ప్రతీవాక్యమూ, ప్రతీమాటా తిరుగులేని జవాబిస్తాయి. సామాజిక వాస్తవికతను కన్యాశుల్కం ప్రతిబింబించినంత సంపూర్ణంగా మనదేశంలోని మరే యితర నాటకమూ ప్రతిబింబించలేదని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చును. సంఘంలోని వివిధ వర్గాలకు, కులాలకు, వ్యక్తులకు, మనఃప్రవృత్తులకు చెందిన ఎందరో వ్యక్తులు నిత్యజీవితంలో తాము ఎలాగ మాట్లాడతారో, అలానే కన్యాశుల్కంలో మాట్లాడతారు. – శ్రీశ్రీ

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “కన్యాశుల్కం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *