కార్పొరేట్‌ సంస్క ృతి కమ్యూనిస్టు విలువలు

60.00

పేజీలు : 144
సామాజిక వైరుధ్యాలు, సంఘర్షణలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో నూతన సమాజ నిర్మాణానికి ప్రజల్ని సమీకరించాల్సిన ఆవశ్యకత మరింతగా పెరుగుతోంది. ప్రజల్లో ఉన్న కుల, మత, ప్రాంతీయ మనోభావాలను సొమ్ము చేసుకోవడం, వారి ఆలోచనా విధానాన్ని పెడమార్గం పట్టించడం, యువతరంలో మానసిక దౌర్బల్యాన్ని పెంచడం, దానికి సాధనంగా మీడియాను వాడుకోవడం పెరుగుతుంది. ఈ ధోరణులకు వ్యతిరేకంగా కమ్యూనిస్టు విలువలు, విధానాల ప్రాధాన్యతను, వాటిని పరిరక్షించుకొని, పెంపొందించుకోవలసిన ఆవశ్యకతను ఈ పుస్తకం వివరిస్తుంది.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “కార్పొరేట్‌ సంస్క ృతి కమ్యూనిస్టు విలువలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *