నిర్జీవం-జీవపరిణామం

 65

అసలు 'జీవం ఎలా ఉద్భవించింది' అన్న వివరణతో ఆరంభమై, యీనాటి వివిధ రకాల జీవుల ఆవిర్భావాన్ని వివరిస్తుంది. ఒక సృష్టికర్త (ఆడా? మగా?) యీ సమస్తాన్ని సృష్టించాడని అన్ని మతాలూ చెప్తూ వస్తున్నదే! ఆ వాదనలో పస లేదని, సృష్టికి మూలం పదార్థమే కాని, అంతకు మించి బ్రహ్మ పదార్థం లేదని తెలియజెప్పడం అంత సులువైన విషయం కాదు. విద్యార్థి సంఘాలు, అభ్యుదయ కాముకులైన అధ్యాపకులు ఈ పుస్తకాలను గూర్చి ప్రచారం చేయడమే గాదు అవకాశాన్ని బట్టి సామూహికంగా చదివించాలి. ఇలాంటి శాస్త్ర విజ్ఞాన సంబంధమైన పుస్తకాలను అధ్యయనం చేసి, అవకాశం కల్పించుకుని మరీ వివరించాలి. ప్రత్యేకించి విద్యార్థులలో, విద్యాధికులలో ప్రచారం చాలా అవసరం. విద్యార్థులలో సహేతుకమైన ఆలోచన రేకెత్తించగలదని సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నాము.
Categories: ,

Description


పేజీలు : 80
వెల : 65/-

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “నిర్జీవం-జీవపరిణామం”

Your email address will not be published. Required fields are marked *