నేను.. మందాకిని మాట్లాడుతున్నాను

60.00

పేజీలు : 64
బాల్యం నుంచే మన సమాజంలో నెలకొని వున్న స్త్రీ – పురుష వివక్షకు వ్యతిరేకంగా ఇరువురి మధ్య సమానత్వ అవసరాన్ని ఈ పుస్తకం నొక్కి చెబుతుంది. ఈ చిన్ని పుస్తకంలోని కథానాయిక మందాకిని తన ఆశలను, అభిలాషలను, కోరికలను, మనోగతాలను, సంతోషాలను, ఆగ్రహాలను వరుసగా పేర్కొని, పుస్తకమంతా మందాకినే వ్యాపించి వున్నట్లు మనకనిపిస్తుంది.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “నేను.. మందాకిని మాట్లాడుతున్నాను”

Your email address will not be published. Required fields are marked *