పారిస్‌ కమ్యూన్‌ 150

100.00

పేజీలు : 112
కమ్యూన్‌ లక్ష్యం.. సామాజిక విప్లవం, కార్మికుల రాజకీయ,
ఆర్థిక విముక్తి. అది మొత్తం ప్రపంచ కార్మికవర్గ లక్ష్యం. ఆ విధంగా చూసినప్పుడు అది అమరమైనది. – వి. ఐ. లెనిన్‌ 1871లో డెబ్బెరు రెండు రోజుల పాటు పారిస్‌ ప్రజలు ఒక ఆదర్శ ప్రపంచానికి ద్వారాలు తెరిచారు. వారు తమ స్వంత ప్రజాస్వామ్య సూత్రాల ఆధారంగా స్వంత ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయిం చుకున్నారు. ఈ పారిస్‌ కార్మికులు 1789 ఫ్రెంచ్‌ విప్లవ వారసులు, 1848 ప్రజా తిరుగుబాటుకు వారసులు. ఈ సంఘటనలన్నిటిలోనూ వారి తిరుగుబాట్లను వారి నుండి కొల్లగొట్టారు. 1871లో జరిగిన పోరాటం కూడా వారి ఓటమితో అంతమైంది. ఈ సందర్భంగా క్రూరమైన ఫ్రెంచ్‌ బూర్జువా వర్గం లక్ష మంది స్త్రీ, పురుషులను చంపింది. ఈ 72 రోజుల ప్రయోగాన్నే పారిస్‌ కమ్యూన్‌ అని పిలుస్తున్నారు.

Description

Paris Coomune 150 years

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “పారిస్‌ కమ్యూన్‌ 150”

Your email address will not be published. Required fields are marked *