మూఢ విశ్వాసాలు సైన్సు సమాధానాలు

250.00

పేజీలు : 253
ప్రజలలో నెలకొని ఉన్న మూఢ విశ్వాసాలు ఎంత అశాస్త్రీయాలో వివరించి వాటికి సైన్సు చెప్పే సమాధానాలను ప్రజానీకం ముందుంచాలని చేసిన చిరు ప్రయత్నమే ”మూఢ విశ్వాసాలు – సైన్సు సమాధానాలు” అనే ఈ పుస్తకం.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “మూఢ విశ్వాసాలు సైన్సు సమాధానాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *