రాజకీయ పరిణామాలపై నివేదిక (2022, అక్టోబర్‌ 29 – 30 తేదిల్లో జరిగిన కేంద్రకమిటీ సమావేశంలో ఆమోదించబడినది)

10.00

పేజీలు – 32

రాజకీయ పరిణామాలపై నివేదిక రాజకీయ పరిణామాలపై నివేదిక

(2022, అక్టోబర్‌ 29 – 30 తేదిల్లో జరిగిన కేంద్రకమిటీ సమావేశంలో ఆమోదించబడినది)

Description

FINAL CC resolution OCT 2022

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “రాజకీయ పరిణామాలపై నివేదిక (2022, అక్టోబర్‌ 29 – 30 తేదిల్లో జరిగిన కేంద్రకమిటీ సమావేశంలో ఆమోదించబడినది)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *