లోహాలు చెప్పే కథలు

 150

పేజీలు : 288
ఇనుము బంధువు మోలిబ్డినం, రాచరికపు పుట్టుక వెండిది, కఠినమైనదే కాని ఎంతో మెత్తనిది తగరం, నరకయాతనతో జన్మించిన టాంటలం, కాంతిని ఇస్తుందే కాని కరగని టంగ్‌స్టన్‌, మూడు తాళాల వెనుక దాగి ఉండే ప్లాటినం, లోహాలకే రాజు బంగారం- రాజులకు అదంటే మోజు, ‘వెండి నీరు’ పాదరసం, రోమును ధ్వంసం చేసిన సీసం… చెప్పుకుంటూ పోతే ఇలా ఒక్కో లోహానిది ఒక్కో చరిత్ర, ఒక్కో లోహానికి ఒక్కో ప్రత్యేకత!
సోవియట్‌ శాస్త్రవేత్త ఎస్‌.ఐ. వెనెట్‌స్కీ ఈ పుస్తకంలో వాటి ప్రత్యేకతలను, చరిత్రలను అద్భుతమైన శైలిలో మన కళ్ల ముందు ఆవిష్కరించారు.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “లోహాలు చెప్పే కథలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *