వీరబ్రహ్మం కవిత్వం : కవిత్వాంశాలు

45.00

పేజీలు : 56
బ్రహ్మంగారి రచనలు 17వ శతాబ్దం నాటి రాజకీయ అస్థిరతకూ, ప్రజల కడగండ్లకూ పలురకాల మత సాంఘిక వైరుధ్యాలకూ తాత్విక భాష్యాలు – ఎన్‌.గోపి వీరబ్రహ్మంగారు సాధారణ కవి కాదు – రెంటాల శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు బ్రహ్మంగారి లౌకిక తాత్విక భావాలు, సంస్కరణ దృక్పథం, ప్రగతి వాదం కళాభ్యుదయం, ఆధునిక సమాజానికి సమాజ హితం కోరే రచయితలకు శిరోధార్యాలు – పి.వి.సుబ్బారావు

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “వీరబ్రహ్మం కవిత్వం : కవిత్వాంశాలు”

Your email address will not be published. Required fields are marked *