వేదభూమి

40.00

పేజీలు : 48

కొత్తమార్పులకు ఇవి సృష్టించిన ఆటంకాలను ఎదిరించి పోరాడాలి. వర్ణ (కుల) సంస్కృతికీ, జీవన పద్ధతులకూ, భావాలకూ బలియై వేలాది కులాలు విభజించబడి వున్న భారతీయ శ్రామిక ప్రజలను వర్గ రీత్యా సమీకరించి, సోషలిస్టు సమాజ స్థాపనకు పోరాడే బలమైన శక్తిగా మార్చడానికి ఇవన్నీ అత్యంతావశ్యకాలు.

Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “వేదభూమి”

Your email address will not be published. Required fields are marked *