సాహిత్య విమర్శ

 200

సాహిత్య విమర్శ ఒకవైజ్ఞానిక ప్రక్రియ. దీనికి శాస్త్రజ్ఞానం అవసరం. సాహిత్య శాస్త్రం వేరు, సాహిత్య విమర్శ శాస్త్రం వేరు. అయితే మొన్నమొన్నటి దాకా మనం అలంకారశాస్త్రాన్నే విమర్శ శాస్త్రంగా భావిస్తూ వచ్చాం. సాహిత్య శాస్త్రం సాహిత్యం ఎలా ఉండాలో చెబుతుంది. సాహిత్య విమర్శ శాస్త్రం సాహిత్య విమర్శ ఎలా ఉండాలో చెబుతుంది. అయితే మనకు విమర్శ శాస్త్రం అన్నది ప్రత్యేకంగా రూపొందక పోవడంవల్ల సాహిత్య శాస్త్రాన్నే విమర్శకు కూడా ఉపయోగించుకుంటూ వచ్చాం. సాహిత్య విమర్శ గురించి ఈ వ్యాసాలు రాసిన విద్వాంసులందరూ ఒకే జాతికి చెందిన వాళ్ళుకారు. సమాజంలో ఉండే భావవైవిధ్యం, భావ వైరుధ్యం వీళ్ళలోనూ కనిపిస్తుంది. సంప్రదాయ, ఆధునిక భావజాలాల సంఘర్షణ వీళ్ళలో కనిపిస్తుంది. మన విమర్శ శాస్త్రవేత్తలు ఎన్నిరకాలుగా ఉన్నారో ఈ వ్యాసాలు రుజువు చేస్తాయి. ఈ వ్యాసాలు పాతకొత్తల కలయికగా ఉన్నాయి. సంప్రదాయ పండితులు గ్రాంథిక భాషలో వ్యాసాలు రాశారు. భాషకు భావానికి సంబంధం ఉంటుంది. ప్రజాశక్తి భావజాలానికి విరుద్ధమైన అభిప్రాయలుగల వ్యాసాలను కూడా ఇందులో చేర్చాం. కారణం ఏమంటే, సాహిత్య విమర్శను గురించి తెలుగు వాళ్ళ భావవైవిధ్యాన్ని పాఠకులకు అందించాలన్న సంకల్పమే. ఈ వ్యాసాలను నేటితరం విమర్శకులు చదివి తమ విమర్శకు కావాల్సిన నేపథ్యజ్ఞానాన్ని సంపాదించగలరు. విభిన్న రకాల పోటీ పరీక్షలకు హజరయ్యే అభ్యర్థులు కూడా ఈ వ్యాసాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు, పరిశోధకులు, అధ్యాపకులు ఈ వ్యాసాలను బాగా ఉపయోగించుకోగలరు.
SKU: సైద్ధాంతిక వ్యాసాలు Categories: ,

Description


పేజీలు : 240
వెల : 200/-

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “సాహిత్య విమర్శ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *