కొన్ని రాజకీయ పరిణామాలపై నివేదిక (2023 జనవరి 28 – 29 తేదీల్లో జరిగిన కేంద్ర కమిటీ సమావేశం ఆమోదించినది)

10.00

Description

Final CC report 2023 Jan

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “కొన్ని రాజకీయ పరిణామాలపై నివేదిక (2023 జనవరి 28 – 29 తేదీల్లో జరిగిన కేంద్ర కమిటీ సమావేశం ఆమోదించినది)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *