23వ అఖిల భారత మహాసభ రాజకీయ తీర్మానం (కన్నూరులో ఏప్రిల్‌ 6-10, 2022 లో జరిగిన మహాసభలో ఆమోదించబడినది)

25.00

భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ (మార్కి ్సస్టు)
23వ అఖిల భారత మహాసభ రాజకీయ తీర్మానం

(కన్నూరులో ఏప్రిల్‌ 6-10, 2022 లో జరిగిన మహాసభలో ఆమోదించబడినది)

Categories: ,

Description

23rd Akhila Bharata Mahasabha Rajakeeya Teermanam Booklet (23.05.2022)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “23వ అఖిల భారత మహాసభ రాజకీయ తీర్మానం (కన్నూరులో ఏప్రిల్‌ 6-10, 2022 లో జరిగిన మహాసభలో ఆమోదించబడినది)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *